Building Information Modeling (BIM)

Co je to BIM (BIM = informační model stavby)

V prvé řadě je třeba si říct, co není BIM. BIM není jen vytvoření 3D modelu stavby. Jedná se o systematické propojení projektu stavby od fáze návrhu, její realizace, udržování až po demolici. Včetně ekologické likvidace a uvedení staveniště do „původního“ stavu. A to napříč profesemi.

BIM model si lze představit jako informační databázi, která soustřeďuje komplexní data o dané stavbě.

BIM je magické slovo skloňované napříč technickými profesemi. Jedná se o zásadní změnu v chápání projektu stavby nejen jako výkresovou dokumentaci, ale zejména jako strukturovanou databázi. Slovo databáze je stěžejní. Tento přístup je inovativním principem v projektování.


Koncepce zavádění metody BIM v České republice

Dne 25. září 2017 vláda ČR svým usnesení schválila materiál Koncepce zavádění metody BIM v České republice. Ta nastiňuje stav zavádění BIM v Evropě a v českém prostředí. Uvádí klíčová témata týkající se oblasti BIM, která je nutno řešit a Plán postupného zavádění BIM v ČR v letech 2018–2027 včetně doporučených opatření, aby tato metoda mohla být běžně a efektivně využívána.

Je důležité vyzdvihnout rok 2022, odkdy je plánováno uložení povinnosti použití metody BIM pro nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce financované z veřejných rozpočtů (včetně zhotovení jejich přípravné a projektové dokumentace). Součástí projektu musí být zohlednění závěrů z pilotních projektů a také přihlédnutí ke specifikům jednotlivých druhů staveb.


Přínosy používání BIM

Mezi hlavní přínosy při využití BIM v rámci celého životního cyklu stavby jsou následující:

  • úspora nákladů a vynaloženého času přepočítaná na celý životní cyklus stavby;
  • zlepšení a zefektivnění komunikace mezi jednotlivými partnery (profesemi) podílejícími se na stavebním procesu;
  • zvýšení účinnosti kontroly stavebního procesu;
  • zlepšení kvality výsledného stavebního díla;
  • jasná a přehledná komunikace v rámci jednotlivých fázích projektu;
  • předcházení případným kolizním místům a nedorozuměním při práci s informační databází stavby;
  • možnost snadnějšího zpracování variantního řešení;
  • zefektivnění ekonomického řízení staveb;
  • možnost zapojení dalších profesí do již rozběhaného projektu stavby;
  • výhodné využití podkladů pro následné správcovství stavby z hlediska navrhování, instalaci, provozování a výměnu zařízení.

Dopravní stavby a BIM

Dopravní stavby jsou jakožto liniové stavby velmi specifické v problematice zavádění BIM. Je třeba si uvědomit rozdíl, kde u pozemního stavitelství BIM model soustřeďuje databázi jednotlivých prvků využitelnou od návrhu, přes realizaci, samotnou životnost stavby až po konečnou demolici.

Dopravní stavby na tomto principu fungovat nemohou. Jakožto liniové stavby potřebují jiný pohled na BIM model, a to jako geografická databáze.


Vazba na geografické informační systémy GIS

GIS modely jsou zaměřené více na obecné prostorové informace, kdežto BIM modely jsou úzce zaměřeny na informace související s výstavbou. Hlavními rozdíly mezi GIS a BIM modely je v jejich způsobu vytváření a v užitém měřítku. Od toho se samozřejmě odvíjí úroveň podrobnosti.

BIM model je zpravidla vytvořen jako komplexní model, který v maximální možné míře odpovídá realitě, aby bylo možné jej použít pro analýzy a plánování realizace projektu.

Systémy GIS pracují naopak spíše s induktivními modely, které vychází z existujících dat z různých zdrojů. Tyto systémy pak umožňují provádět analýzu na modelu, jehož centrem jsou stávající data o prostředí a prostorové vazby na okolí. GIS se také používají pro modelování velkých území (malé měřítko) ve srovnání s BIM.


Odkazy